Informaciono – komunikacione tehnologije (IKT), a posebno razvoj Interneta, dovele su do promijena koje se jasno uočavaju u svakodnevnom životu, ekonomiji, politici, kulturi i obrazovanju. Vrijeme i društvo u kome živimo, shodno promjenama do kojih je došlo, označava se kao informaciono doba, odnosno informaciono društvo, post industrijsko društvo, umreženo društvo, društvo znanja.

Internet je doneo promjene vezane za traženje proizvoda i usluga od strane kupaca, za istraživanje tržišta i marketing, za prilagođavanje proizvoda/usluga potrošačima, za metode određivanja cijena, za podršku donošenju odluka proizvođača i kupaca kao i za način obavljanja određenih poslovnih transakcija.

Informaciono društvo se temelji na 7 stubova i to su:

  • E-uprava
  • E-demokratija
  • E-poslovanje
  • E-edukacija
  • E-zdravstvo
  • E-pravosuđe
  • E-sigurnost

Na Svjetskom samitu o informacionom društvu (Ženeva, decembar 2003) u tački 1. Deklaracije principa predstavnici naroda svieta izjavili su da je njihova zajednička želja i obaveza da izgrade informaciono društvo koje je okrenuto ljudima, uključivo i orijentisano ka razvoju, u kojem svi mogu da stvaraju, pristupe, koriste i dijele informacije i znanje, omogućavajući pojedincima, zajednicama i narodima da ostvare svoj puni potencijal u promovisanju njihovog odrzivog razvoja i unapređenju njihovog kvaliteta života.

Po rečniku zakonodavstva EU, informaciono društvo je sinonimno sa onim što se zove „nove informacione i komunikacione tehnologije (IKT). Te tehnologije se u stvari odnose prvenstveno na masovno korišćenje informaciono-komunikacione mreže „Internet“. Aktivnosti u podoblasti informacionog društva u EU nalaze se među aktivnostima u oblasti nauke i tehnologije. Podoblast informacionog društva u EU obuhvata audio-vizuelne i medijske politike, komunikacije, digitalnu agendu za Evropu, IKT istraživanja, Internet, medijsku koordinaciju, medijsku književnost i medijske programe.

Na osnovu odredaba Zakona o Vladi Republike Srpske i Zakona o sistemu javnih službi, Vlada Republike Srpske na sjednici održanoj 26.12.2007. godine donijela je Odluku o osnivanju Javne Ustanove Agencija za informaciono društvo Republike Srpske. Ovim aktom Republika Srpska dobila je instituciju zaduženu za praćenje razvoja informacionog društva te promociju upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija. Takođe, sve zemlje u regionu prepoznale su značaj razvoja informacionog društva: Hrvatska je osnovala Državni ured za digitalno društvo, Crna Gora ima Ministarstvo za informaciono društvo, dok se u Srbiji u okviru Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija nalazi Sektor za informaciono društvo.

Koliki se značaj u evropskim zemljama pridaje razvoju Informacionog društva, govori i činjenica da je jedno od pregovaračkih poglavlja za pristup Evropskoj uniji, posvećeno Informacionom društvu i medijima. Više o tome pročitajte ovdje.