Vizija

Bosna i Hercegovina kao razvijeno informaciono društvo sa uključenim svim relevantnim činiocima javne uprave koji su prepoznali potencijale IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana.

Misija

Promovisanje evropskih i UN vrijednosti i inicijativa u oblasti informaciono komununikacionih tehnlogija, kao glavnog faktora uticaja na ekonomski rast, inovativnost i razvoj moderne ekonomije te zagovaranje važnosti razvoja znanja i vještina povezanih sa informaciono komununikacionim tehnlogijama kao preduslova za razvoj preduzetništva