Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16 i 36/19), člana 71. Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 9/17), Odluke o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 22/14 i 3/16), Odluke o budžetu Grada Bijeljina za 2021. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 8/21) i  Sporazuma o saradnji Grada Bijeljina i nevladinih organizacija na području Grada Bijeljina, Gradonačelnik Grada Bijeljina,  raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADA BIJELJINA

I
Raspisuje se javni oglas za finansiranje projekata udruženja građana na području Grada Bijeljina u skladu sa Odlukom o postupku za dodjelu sredstava udruženjima građana na području Grada Bijeljina iz sredstava budžeta Grada Bijeljina za 2021. godinu sa ekonomskog koda 415 200 i budžetske stavke:

 •  „Sredstva za finansiranje projekata udruženja građana“ u iznosu od 87.654,00 KM
II
Sredstva se dodjeljuju udruženjima građana koja su registrovana na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, imaju sjedište na području Grada Bijeljina i čiji se projekti u cjelini realizuju na području Grada Bijeljina.
 • Ukupan iznos projekata finansiran iz budžeta Grada Bijeljina, može biti do 5.000,00 KM.
III
Sredstva planirana budžetom Grada raspodjeljuju se udruženjima čiji projekti:
 • pomažu rješavanju problema osoba sa posebnim potrebama, starih osoba, omladine, porodica nezaposlenih, izbjeglica i povratnika,
 • pomažu rješavanju problema boraca (učesnici svih ratova), porodica poginulih, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida, porodica civilnih žrtava rata i logoraša,
 • afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti Grada, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja urbane kulture,
 • afirmišu javnost rada i pomažu u procesu transformisanja lokalne samouprave u savremeni servis za pružanje usluga građanima,
 • pomažu razvoj sporta i fizičke kulture,
 • afirmišu i pomažu u realizaciji principa javnosti u radu državnih organa i organizacija koje se dijelom ili u potpunosti finansiraju javnim  prihodima,
 • afirmišu,  pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
 • afirmišu i pomažu razvoj sela, očuvanje istorije, tradicije i običaja,
 • afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
 • pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
 • uključuju i angažuju veći broj volontera,
 • pomažu u prevenciji incidenata prouzrokovanih mržnjom.
IV
Udruženja građana kojima su u prethodnoj godini odobrena sredstva za realizaciju projekata, a nisu blagovremeno podnijela izvještaj o utrošku tih sredstava, nemaju prava učešća u dodjeli sredstava u tekućoj godini u kojoj je objavljen javni oglas.

V
Sledeći projekti neće biti finansirani:

 • Projekti udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz Budžeta Grada,
 • Projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
 • Projekti koji se zasnivaju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata ili na kupovini opreme, osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • Projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% ukupnih trokova projekta,
 • Projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening-kursevima,
 • Projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • Projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
 • Projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani,
 • Nedostatak formalnih uslova za kandidovanje projekta (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
 • Projekat odražava ozbiljno neznanje i predrasude vezane za problem,
 • Projektu nedostaje jasan prikaz rezultata,
 • U prijedlogu projekta nedostaju ključne informacije,
 • Aktivnosti predviđene projektom već postoje.
VI
Udruženje podnosi prijavu na javni oglas na propisanom obrascu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 • Rješenje o upisu u sudski registar udruženja na području Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske (kopija),
 • Identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata – JIB (kopija),
 • Kratak opis organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima (original),
 • Projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava (original),
 • Dokaz da je udruženje obezbjedilo dio sredstava iz drugih izvora za projekat/program koji se kandiduje za sufinansiranje iz budžeta Grada Bijeljina (ako želi sufinansiranje), (original)
 • Dokaz o učešću više partnerskih organizacija u realizaciji projekta koji se kandiduje (ako ih ima) (original),
 • Izjava ovlašćenog lica da udruženje nije dobilo sredstva od drugog donatora za projekat ili dio projekta kojim aplicira na javni oglas (original)
VII
Javni oglas se objavljuje u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“, dnevnim novinama „Dnevne nezavisne novine“, oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Bijeljina i zvaničnoj internet-stranici Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org (sekcija „NVO“ na dnu stranice).

Javni oglas za raspodjelu sredstava traje 21 dan od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“.

Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka javnog oglasa utvrditi prijedlog za dodjelu sredstava, sačiniti preliminarnu rang-listu i objaviti je na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom u zapečaćenoj koverti se predaje lično (putem pisarnice), ili preporučenom poštom na adresu:

Gradska uprava Grada Bijeljina
Trg kralja Petra Prvog Karađorđevića  1.
Komisija za raspodjelu sredstava udruženjima građana sa naznakom: NE OTVARAJ!

Svi neophodni obrasci, mogu se preuzeti u Gradskoj upravi Grada Bijeljina – Odjeljenje za društvene djelatnosti – kancelarija 17, ili na adresi zvanične internet prezentacije Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org (sekcija „NVO“ na dnu stranice).

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE SE NEĆE RAZMATRATI!

Smjernice za aplikante (obavezno pročitati!) Smjernice se mogu preuzeti na adresi zvanične internet-stranice Grada Bijeljina https://www.gradbijeljina.org/sr/1625.nvo.html i u Odjeljenju za društvene djelatnosti – kancelarija 17.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti službenicima Odjeljenja za društvene djelatnosti.