Gradska uprava Grada Bijeljina ima oformljen elektronski registar administrativnih postupa koji je javno dostupan na internetu. Registar omogućava uvid u sve administrativne postupke po organizacionim jedinicama Gradske uprave ili pregled po djelatnostima na koje se postupci odnose.

Registar je formiran u cilju informisanja građana, preduzetnika i investitora o načinima za pokretanje postupaka pred Gradskom upravom.

Za svaki od postupaka dostupne su sledeće informcije:

  • Puni naziv postupka
  • Podaci o nadležnom odjeljenju/službi Gradske uprave
  • Kontakt podaci nadležnih službenika
  • Takse i naknade koje je potrebno platiti
  • Spisak dokumentacije koju je potrebno predati uz zahtjev (sa inmormacijom koje su instutucije nadležne za izdavanje svakog od traženih dokumenata)
  • Pravni akti i zakoni vezani uz predmet
  • Obrazac zahtjeva u elektronskom obliku (PDF ili DOC)
  • Informacija o roku za rješavanje predmeta

Pregled administrativnih postupaka po djelatnostima:

 Elektronski registar dostupan je na Internet adresi: http://www.eregistarbn.rs.ba/